Lykønskning til Frederiksborg Amts Avis.

Lykønskning på 100 års dagen.

I anledning af Frederiksborg Amts Avis 100 årige fødselsdag i 1974 modtog redaktionen følgende fra Dagny Galler som jævnlig havde indlæg i avisen, indlæget er skrevet på "Nordsjællands dialekt", det sprog hører man ikke meget mere i Nordsjælland, men man hørte det ofte da jeg var barn.


Fra fru Dagny Galler, Humlebæk, har vi modtaget følgende nordsjællandske lykønskning i anledning af vort 100 års jubilæum:

Må jeg gratovlere Fredsbår Ams Avis.

Nøv ve je gratovlere dej på deen festdav Fredsbår Ams Avis — døv hundredårige fødeselsdavbårn! .

På dej ka man joy se, at på hundred åer æ slet inte alting gåed i glembåven. Døv æ joy sæl sprællevens, å temli åndsfrisk å ve dinne kondervitter inøv. Så døv ka savtens gå frisk fremae imod de 200. Men sie dær æ jov løvet møjid vånd i strannin frae døv kom te, åeh døv fik opsløvt båd Amstiden, højreavisen, å Novrsjælands Vensterblad, di radikåles, menne je må ingrømme, a døv æ istånd te novenlynme å dæk død hel ing, menne je suns dav nok, a døv hæller nåved mer te højre, ing je trovr død vå Kristen Bæers oprejtige mening. Undvære dej, død kan vi inte, å novrsjaiænner æ døv iålfald, den dav i dav. Døv blomstrer i Fredsbår Arnt, så skønt, som da døv får hundred år seen språng yd.

Døv rykked  snårt ing månge Steder, da du begynt, dær vå inte så mång almindle mensker, der hult avis før deen tid. Je hår hørt sies, a på »Petersviel«  blen døv oplest i borrestøven, den føste dav, ded hade Jens Nielsen sæl bestemmed, han vå noksæl Inge på Risdaven, menne forkålen leest op, for alle di åndre på gårin. I den tid for 100 år seen, hade di gaml travlt, alse di dær vå onge derigång, natyrligvis. Døv ka tænk dej, mien kuisvierollemor Else, hun fuldte netop år den dav, hun ble 46 åer d. føste åktåber 1874. Hinnes faer, vå slavder, å hannelsman. Da han kom hjem fra Fredsbår føst på ettermidden, hår hun fåtalt mæ, såe han føst »te løk inæ dej Els'. A så smed han in pak' på boret. »Væsgo, hær er gav' te dej, ded æ it par bronelssko, død hår døv jov ønsked dej«, å så svingte han mæ in avis å såe »å så håer je død allenyste in avis. Den hår, lie begynned i dav, å døv huller jov så møjed å å lees, å nøy huller vi den heretterdays«. Je hår osse hust, å køve sukkerlade, it pund. Døv hår vel savt te naboverne om å komm hering? Di ve nok glo noved, når di seer den ny avis, å nøv får vi mensåndten nåved å studere i heretterdavs. Ja sådan våed i åktåber 1874, å nøv i åktåber 1974 æ je inte rejdi tepas, førend ja får leest Fresbår Arns Avis, å haltresentyvetusinde sier lisom je, så ded æ it antal.

Den gaml redatør ve jæ  minns (Laurids Hansen) han såe in gång te mej, a je håer novrsjællans spidseste pen i deskusjovner. Ak, hvå æ dær mång væk, som je hår kent. Spovlegst går tiden inte hen. Så læng je kan, ve je gem fortæl lidt, a død gaml, å ge mit besyv mæ a å te i læserbrevne. Der æ mindst lie så mejet grynd te å vær vovne her i Fresbår Amt i dav, som der vå ded på Kresten Bæers tid.

Telykke, Dagny Galler

For dem der ikke er så stive i dialekten fra Nordsjælland er her en oversættelse:

Må jeg gratulere Frederiksborg Amts Avis.

Nu vil jeg gratulere dig på din festdag Frederiksborg Amts Avis- du hundrede årige fødselsdagsbarn.

På dig kan man jo se, at på hundrede år er slet intet alting gået i glemmebogen. Du er jo selv sprællevende, og temmelig åndsfrisk og ved din konduite i nu. Så du kan sagtens gå frisk fremad mod de 200. men se der er jo løbet meget vand i stranden fra du kom til, og du fik opslugt både Amtstidende, Højre avisen og Nordsjællands venstreblad, de radikales, men jeg må indrømme, at du er i stand til nogenlunde at dække det hele ind, men jeg synes da nok, at du heller noget mere til højre, end jeg tror var Kresten Bergs oprigtige mening. Undvære dig, det kan vi ikke, og Nordsjællænder er du i hvert fald, den dag i dag. Du blomster i Frederiksborg Amt, så skønt, som da du for hundrede år siden sprang ud.

Du rykkede snart ind mange steder, da du begyndte, der var ikke så mange mennesker, der holdt avis før din tid. Jeg har hørt det sagt, at på ”Petershvile” blev du læst op i borgerstuen, den første dag, det havde Jens Nielsen selv bestemt, han var nok selv inde på Rigsdagen, men Forkarlen læste op for alle de andre på gården. I den tid for hundrede år siden, havde de gamle travlt, altså de der var unge dengang, naturligvis.

Du kan tænke dig, min Kulsvieroldemor Else, hun fyldte netop år den dag, hun blev 46 år d. første oktober 1874. Hendes Far, var slagter, og handelsmand. Da han kom hjem fra Fredensborg først på eftermiddagen, har hun fortalt mig, så sagde han først, ”tillykke med dig Else”, og så smed han en pakke på bordet, ”værsgo, her er en gave til dig, det er et par Bronelssko, det har du jo ønsket dig”, og så svingede han med en avis og sagde, ”og så har jeg den allernyeste avis, Den er lige begyndt i dag, og du holder jo så meget af at læse, og nu holder vi den fremover”. ”Jeg har også husket at købe chokolade, et pund, du har vel sagt til naboerne om at komme herind? De vil nok glo noget, når de ser den nye avis og nu får vi minsandten noget at studere i fremover”.

Ja sådan var det i oktober 1874, og nu i oktober 1974 er jeg ikke rigtig tilpas, førend jeg får læst Frederiksborg Amts Avis, og 50 000 siger ligesom jeg, så det er et antal.

Den gamle Redaktør(Laurids Hansen), som jeg husker, han sagde engang til mig, at jeg har Nordsjællands spidseste pen i diskussioner.  Ak, hvor er der mange væk, som jeg har kendt. Sporløst går tiden ikke hen. Så længe jeg kan, vil jeg gerne fortælle lidt af det gamle, og give mit besyv med i læserbrevene. Der er mindst lige så meget grund til at være vågne her i Frederiksborg Amt i dag, som der var på Kresten Bergs tid.

Tillykke, Dagny Galler.
Copyright © olepedersen.eu